środa, 13 listopada 2013

Konferencja "Nabierz Ducha" - Życie w wierze

Kolejny raz zgromadzamy się niezależnie od nazw wspólnot, zborów, parafii w których jesteśmy, aby uwielbić Boga, dziękować Mu za Jego wierność i niczym nieograniczoną miłość, posłuchać inspirujących konferencji i stanąć w modlitwie za nasz nasz kraj, prosząc o jedność, błogosławiąc naszych braci w Izraelu, wzdychając za prześladowanymi i wspólnie wołając Marana tha! - Przyjdź!

Tym razem głównym tematem konferencji będzie „Życie w wierze”.
Gościem specjalnym, który poprowadzi uwielbienie będzie krakowska wspólnota Głos na Pustyni
oraz chór gospel utworzony z uczestników I warsztatów gospel w Chrzanowie.
Podczas konferencji głosić będą:
Radosław Siewniak – publicysta, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Do Źródła, pomysłodawca i organizator spotkań „Źródło” (w ramach których m.in. corocznie do Polski zapraszana jest amerykańska grupa baletowa Balet Magnificat) oraz festiwalu DNA (Dostrzec Naszego Architekta). Autor książki „Prawda głodna odwagi”. Bóg szczególnie położył na jego sercu jedność chrześcijan i głoszenie Ewangelii.
Karol Sobczyk – psycholog, publicysta, twórca portalu InGod.pl, dyrektor Chrześcijańskiej Fundacji „Głos na Pustyni". Wraz z żoną prowadzi w Krakowie wspólnotę “Głos na Pustyni”, której służba została powołana, aby wzmocnić w Kościele Katolickim zrozumienie czterech płaszczyzn chrześcijańskiego życia: Bożego Słowa, Jedności Chrześcijan, Izraela oraz Powtórnego Przyjścia Jezusa. Rzecznik prasowy Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji.
O konferencji Nabierz Ducha:
Słowa „Nabierz ducha” zostały zaczerpnięte z Księgi Aggeusza. Zasadniczą treścią tej księgi jest wezwanie całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa wobec niesprzyjających okoliczności i narastających trudności została zaniechana i odłożona na lepsze czasy. Zamiast świątyni lud Boży wybudował sobie wobec tego w międzyczasie wygodne domy. Bóg wezwał jednak swój lud do pilnej odbudowy Jego świątyni, chcąc przez nią objawić światu swoją chwałą i udzielić zbawienia wszystkim narodom. Cały Izrael usłyszał wówczas przekazane przez proroka Aggeuszasłowa od Boga: „Nabierzcie ducha, pracujcie, bo Ja jestem z wami”.
Wierzymy, że podobnie jak kiedyś Bóg wzywał Izrael do odbudowy świątyni, tak dzisiaj wzywa wszystkich chrześcijan do odbudowy Kościoła jako świątyni, w której On dozna czci i chwały. Aby tak się stało, chcemy jako chrześcijanie stanąć do budowy razem, przekraczając granice podziału i łamiąc mury nieufności, strachu i uprzedzenia. Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy rozpocząć budowę nowej rzeczywistości dla Kościoła i dla świata. Wierzymy, że możemy być narzędziem w rękach Boga przygotowującym drogę na przyjście Chrystusa. Wierzymy, że możemy być jednocześnie inspiracją dla siebie nawzajem poprzez odkrywanie w sobie bogactwa Bożego dziedzictwa, którym jesteśmy obdarowani. Dlatego chcemy wspólnie ogłaszać,„że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp. 2,11). Razem chcemy stać się świątynią, w której On dozna uwielbienia, a przez którą świat pozna, że Jezus jest Mesjaszem.
Już kiedyś Kościół zjednoczył się we wspólnej modlitwie i uwielbieniu. Wówczas Bóg wylał na niego swego Ducha Świętego, co rozpoczęło globalną ewangelizację. Patrząc na tamto historyczne wydarzenie, wierzymy, że jeśli dzisiaj przekroczymy przestrzeń naszych podziałów i staniemy w jedności, pobudzeni miłością, rozpocznie się nowa Pięćdziesiątnica, która przyniesie Kościołowi i światu nową rzeczywistość.
Zapraszamy więc! Zostaw swoje codzienne sprawy i obowiązki. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o Tym, który ma moc dać Twojemu życiu nową jakość. Odpowiadając na wezwanie „Nabierz ducha” możesz poznać i doznać, jak dobry jest Bóg. A to na zawsze zmieni Twoje życie.
Cel i inspiracje:
Uwielbienie Boga
Jak to dobrze jest grać naszemu Bogu, jak miło jest nucić pieśń pochwalną. Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu (Ps. 147; 1, 7).
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone (Ap. 4;11).
Jedność Kościoła
Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie (…) Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś (J. 17; 21, 23).
Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef. 4; 13).
Głoszenie Ewangelii
A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec (Mat. 24; 14).
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen (Ef. 3; 20n).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz